Allgemeine Bedingungen

Öffnen als PDF

·        

·       Algemene voorwaarden

1.     DEFINITIES

Velomobielonderdelen.nl: Velomobielonderdelen.nl, Woude 6, 1489 NB te De Woude, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37037262, verkoper van producten.

Consument: natuurlijk persoon die producten van Velomobielonderdelen.nl koopt voor privégebruik.

Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.

Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten koopt van Velomobielonderdelen.nl.

Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover Velomobielonderdelen.nl verbindt, zoals Bebop pedalen, racekappen en vele andere voor velomobielen en ligfietsen geschikte producten.

 

2.     TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten door Velomobielonderdelen.nl aan kopers. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet-consumenten dan wordt dat vermeld.

2.     Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Velomobielonderdelen.nl. Een eventuele afwijking heeft slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan in andere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.     Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten door Velomobielonderdelen.nl aan koper ongeacht enige andersluidende bepaling in kopers algemene (verkoop)voorwaarden of door koper aangebrachte wijziging(en) op factuur of orderbevestigingsformulier. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.     Velomobielonderdelen.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

5.     In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

3.     AANBIEDINGEN, ORDERS EN AFLEVERINGEN

1.     Alle door Velomobielonderdelen.nl gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven (hierna te noemen: aanbiedingen), in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de in de aanbieding vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt een aanbieding gedurende tien dagen van offertedatum.

2.     Voor niet-consumenten zijn de door Velomobielonderdelen.nl genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Velomobielonderdelen.nl in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

3.     Bij consumenten zal levering op afgesproken data plaatsvinden. Bij niet tijdige levering dient Velomobielonderdelen.nl in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen heeft plaatsgevonden.

4.     Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

5.     Indien Velomobielonderdelen.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Velomobielonderdelen.nl gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Velomobielonderdelen.nl op betaling door de koper van de reeds door Velomobielonderdelen.nl verrichte leveranties of prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Velomobielonderdelen.nl alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van Velomobielonderdelen.nl is sprake, indien Velomobielonderdelen.nl verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Velomobielonderdelen.nl, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van Velomobielonderdelen.nl aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is Velomobielonderdelen.nl op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

6.     Iedere bestelling van producten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. Velomobielonderdelen.nl aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt. Velomobielonderdelen.nl is vrij om - binnen haar normale bedrijfsuitoefening - orders te accepteren of te weigeren.

7.     De door Velomobielonderdelen.nl gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door Velomobielonderdelen.nl en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen geven aan koper geen recht, aflevering en/of betaling van producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding.

8.     Het risico voor verlies van of schade aan de goederen gekocht door koper van Velomobielonderdelen.nl gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door Velomobielonderdelen.nl. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in het orderbevestigingsformulier en niet anderszins is overeengekomen, zal de vestiging van Velomobielonderdelen.nl de plaats van aflevering zijn.

 

4.     KOOPPRIJS EN BETALINGEN

1.     De overeengekomen prijs zal als volgt worden bepaald:

a.     Indien de order door Velomobielonderdelen.nl is geaccepteerd via het orderbevestigingsformulier van Velomobielonderdelen.nl of via een schrijven waarin een prijs is vermeld: de prijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven;

b.     indien de order door Velomobielonderdelen.nl op andere wijze dan als bedoeld in sub a is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van leveranciers van Velomobielonderdelen.nl, die van kracht zijn op de datum van de order.

2.     Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Velomobielonderdelen.nl gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft consumenten het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De prijs is exclusief transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Velomobielonderdelen.nl is geheel vrij in de keuze van transport. Velomobielonderdelen.nl is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

3.     De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen vooraf, per iDeal of per bank te geschieden op rekening van Velomobielonderdelen.nl, tenzij anders is overeengekomen. Velomobielonderdelen.nl is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.

4.     In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Velomobielonderdelen.nl gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.

5.     In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Velomobielonderdelen.nl, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Velomobielonderdelen.nl, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

6.     Indien Velomobielonderdelen.nl na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,--. Levering van producten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

7.     Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Velomobielonderdelen.nl niet het recht op verrekening of opschorting.

 

5.     EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     De eigendom van alle door Velomobielonderdelen.nl aan koper geleverde producten blijft bij Velomobielonderdelen.nl, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Velomobielonderdelen.nl heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Velomobielonderdelen.nl is nagekomen.

2.     Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Velomobielonderdelen.nl te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Velomobielonderdelen.nl zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient Velomobielonderdelen.nl tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

 

6.     AANVAARDING EN BEDENKTIJD BIJ KOOP OP AFSTAND

1.     De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Velomobielonderdelen.nl geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.

2.     Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten op de desbetreffende transportdocumenten worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan Velomobielonderdelen.nl binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

3.     Consumenten dienen Velomobielonderdelen.nl binnen redelijke tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

4.     Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Velomobielonderdelen.nl de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Velomobielonderdelen.nl redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Velomobielonderdelen.nl met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.

5.     In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door Velomobielonderdelen.nl, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: Consumenten mogen de koop van producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Velomobielonderdelen.nl mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De details en nadere informatie met betrekking tot het recht van ontbinding gedurende de bedenktijd zijn beschreven in de bijlage: “consumenten en koop op afstand”, welke onderdeel van de wet Koop op afstand zijn. De volledige aanduiding van deze wet is: 617

Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L144. Indien gewenst kan Velomobielonderdelen.nl U een PDF van deze wet doen toekomen.

 

7.     GARANTIES

1.     Velomobielonderdelen.nl garandeert dat de door haar geleverde producten gedurende Eén jaar na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan Velomobielonderdelen.nl gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen.

2.     Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (Lexan, banden e.d.) geeft Velomobielonderdelen.nl garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

3.     Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal Velomobielonderdelen.nl of haar leverancier of de licentiegever het product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits de koper het product voor eigen rekening en risico heeft opgestuurd naar het door Velomobielonderdelen.nl opgegeven adres. Dit adres ontvangt de koper na het verkrijgen van een zgn. RMA nummer. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

4.     Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Velomobielonderdelen.nl is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of zelf aangebracht of door derden aangebrachte aanpassing.

5.     Indien de koper al dan niet op basis van garantie  van Velomobielonderdelen.nl opdracht heeft gegeven tot reparatie van een product en het product wordt niet binnen drie maanden nadat het product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, dan wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde product ten behoeve van Velomobielonderdelen.nl. De koper zal alsdan Velomobielonderdelen.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De koper blijft ook na afstand te hebben gedaan van het product de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd.

 

8.     AANSPRAKELIJKHEID

1.     Velomobielonderdelen.nl is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan Velomobielonderdelen.nl voor het product of de dienst betaalde prijs. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door Velomobielonderdelen.nl of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt.

2.     Velomobielonderdelen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten die door Velomobielonderdelen.nl binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Velomobielonderdelen.nl op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat Velomobielonderdelen.nl gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper; schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma’s en gegevens; en schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen.

 

9.     TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.     Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Ten aanzien van geschillen is de rechter in Haarlem bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en Velomobielonderdelen.nl is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

 

10.   DIVERSEN

  De contractdatum is bepalend voor de op het contract van toepassing zijnde algemene voorwaarden.